Wettelijke vermeldingen - Ma Prairie - Sunêlia Vacances

Juridische kennisgeving

Welkom op de Ma Prairie website

De toegang tot deze site impliceert de automatische en onbeperkte aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.Nous behouden ons het recht voor deze te allen tijde te wijzigen.

Deze voorwaarden en bepalingen vormen de volledige overeenkomst tussen ons en de gebruiker.Toute modification ou supplémentaire content qui sera intégrée dans ce site sera soumis à des mêmes conditions.

Intellectueel eigendom

De website www.maprairie.com, zijn algemene structuur (grafisch charter, logo) evenals de teksten, beelden (...) en alle andere elementen die de site samenstellen zijn eigendom van Camping Ma Prairie, of van partners die de camping toestemming hebben gegeven om deze gegevens of informatie door te geven. Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site door welk procédé dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de exploitant van de website, is verboden en zou een inbreuk vormen die wordt bestraft door de artikelen L 335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Toegang tot www.maprairie.com

Met uitzondering van de kosten voor de internetverbinding is de toegang tot de inhoud van deze site volledig gratis. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de site geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken om welke reden dan ook, zonder de internetgebruiker hiervan vooraf op de hoogte te stellen. Ma Prairie kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gehouden.

Voorwaarden voor toegang tot de website

De gebruiker erkent kennis te hebben genomen van deze wettelijke kennisgeving en verbindt zich ertoe deze na te leven.
De door de websitebeheerder verstrekte informatie dient uitsluitend ter informatie. De exploitant van de website kan niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op zijn website gepubliceerde informatie. Bijgevolg erkent de gebruiker dat hij of zij deze informatie onder zijn of haar exclusieve verantwoordelijkheid gebruikt.

Technische informatie

Deze site is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, behalve in geval van overmacht, informaticaproblemen, moeilijkheden in verband met de structuur van de communicatienetwerken of technische moeilijkheden. Onderhoudsredenen kunnen de site op elk moment onderbreken.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie en diensten op deze site worden geleverd "zoals zij zijn" zonder enige uitdrukkelijke garantie van welke aard dan ook. Camping Ma Prairie behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te corrigeren, met name wat de prijzen betreft. De gebruiker erkent dat de prijzen louter informatief zijn en dat zij, indien nodig, op elk moment kunnen worden gewijzigd.

De informatie over producten en prijzen komt overeen met een definitie op het moment van de onlining of updates van de verschillende pagina's van de site; ze wordt uitsluitend ter informatie gegeven en kan niet als contractueel worden beschouwd.

Camping Ma Prairie kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van besmetting van de computerapparatuur van internetgebruikers als gevolg van de verspreiding van een virus of andere computerinfecties. Het is aan de gebruiker van de site om alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door mogelijke virussen die op het internetnetwerk circuleren.

Product Informatie

De informatie op www.maprairie.com kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten.Ces-informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Ma Prairie kan ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aanbrengen aan de producten op haar site.

Alle op de site www.maprairie.com vermelde producten zijn niet noodzakelijk beschikbaar op het moment van het bezoek aan de site. De gebruiker moet contact opnemen met de camping om de beschikbaarheid van de betrokken producten te controleren.

In geval van betwisting

Elk geschil dat in verband met deze wettelijke kennisgeving ontstaat of zal ontstaan, zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van Toulouse en zal worden beheerst en geanalyseerd overeenkomstig de Franse wetgeving, onafhankelijk van de regels inzake wetsconflicten. Het gebruik van de website www.maprairie.com bevestigt de uitdrukkelijke instemming van de internetgebruiker met de toepassing van deze bevoegdheidsclausules.

Eigendom en redactionele verantwoordelijkheid

Dit is een website uitgegeven door Camping Ma Prairie en gepubliceerd onder leiding van mevrouw Nathalie Gil, directeur van Camping Ma Prairie. De gehele Ma Prairie website, pagina's en inhoud, is eigendom van Camping Ma Prairie.

Contactpersoon site: [email protected]
1 avenue des Côteaux
66140 Canet-en-Roussillon
Telefoon : 04 68 73 26 17
E-mailadres: [email protected]
De directeur van de publicatie van deze site is Mevr. Nathalie GIL.

Mis geen enkel nieuws en geen enkele aanbieding!

Abonneer je op onze nieuwsbrief